TIPUS DE DOCUMENTS ACADÈMICS

Expedient acadèmic: (si no s'ha finalitzat l'ensenyament)  
  Què és:  
    És un document no oficial en què consten les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant.
  Per a què serveix:  
    Per fer tràmits interns a la UB, per canviar d’ensenyament dins la UB, per sol·licitar beca, per participar en programes d’intercanvi i mobilitat, per renovar el NIE, per fer la preinscripció universitària o pel Currículum Vitae .
  Quin contingut té:  
    • Dades d’accés a la universitat.
• Informació sobre les assignatures: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
• Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
• Dades del títol, si s’ha demanat.
• Nota mitjana ponderada.
• Validesa del document.
  Preu:  
    Gratuït
   
Certificat de matrícula:  
  Què és:  
    És un document que dóna fe de les assignatures de què s’ha matriculat l’estudiant el curs acadèmic actual.
  Per a què serveix:  
    Per acreditar la sol·licitud de matrícula davant qualsevol entitat que ho requereixi.
  Quin contingut té:  
    Nom de les assignatures, el tipus i els crèdits de cadascuna, l’import total de la matrícula i les dades relatives al pagament.
  Preu:  
    Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.
   
Certificat acadèmic personal:  
  Què és:  
    És un document oficial que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.
  Per a què serveix:  
    Per acreditar el contingut de l’expedient acadèmic.
  Quin contingut té:  
    • Dades d’accés a la universitat.
• Informació sobre les assignatures superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
• Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
• Nota mitjana ponderada.
• Dades del títol, si s’ha demanat.
  Preu:  
    Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.
   
Certificat per trasllat a una universitat espanyola (Certificat acadèmic oficial):  
  Què és:  
    És un document que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursat.
  Per a què serveix:  
    Per poder continuar els estudis en una altra universitat (trasllat d’expedient) i el tramet directament la UB a la universitat de destinació.
  Quin contingut té:  
   

• Dades d’accés a la universitat.
• Informació sobre les assignatures matriculades, cursades i superades: nom, tipus, crèdits i qualificació de cadascuna.
• Informació complementària que consta en l’expedient: assignatures cursades en el marc de programes de mobilitat (tant nacionals com internacionals) i reconeixements o convalidacions que se n’ha fet.
• Nota mitjana ponderada.
• Dades del títol, si s’ha demanat.

  Preu:  
    Taxa que estableix cada curs acadèmic el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.
  Requisits per poder-lo sol·licitar:  
    Presentar l’acceptació del trasllat que emet la universitat de destinació.